Kancelaria Adwokacka 

Adwokat Łukasz Komar

ul. Świętojańska 47/4, 81–391 Gdynia, tel. +48 791 109 739

Rozwód

Jakie dokumenty trzeba przygotować do wniesienia sprawy sprawy o rozwód (separację)?

 • pozew z uzasadnieniem w dwóch egzemplarzach (ewentualnie można posiadać dodatkowy egzemplarz pozwu na potwierdzenia jego złożenia w Sądzie),
 • oryginał odpisu zupełnego aktu małżeństwa,
 • oryginalny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy dzieci są małoletnie),
 • zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 m-ce (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - PIT, osoby bezrobotne - zaświadczenie z Urzędu Pracy, emeryci i renciści - kopia decyzji o przyznaniu emerytury lub renty),
 • odpis orzeczenia w sprawie o: alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z dzieckiem (dotyczącego małoletnich dzieci pochodzących ze związku małżeńskiego pod warunkiem, że takie rozstrzygnięcia zapadły),
 • odpis orzeczenia lub akt notarialny w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Co należy zrobić, aby rozpocząć postępowanie sądowe o rozwód (separację) ?

W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pismo – pozew.

Co powinien zawierać pozew o rozwód ?

Pozew powinien zawierać następujące dane: - imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu, - imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego małżonka, W pozwie należy określić czego powód żąda, tj.:

 • orzeczenia rozwodu (separacji) i z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie,
 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci,

Ponadto można żądać orzeczenia o:

 • podziale majątku wspólnego,
 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków,
 • eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania.

Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód (separację).

Do jakiego Sądu należy skierować pozew o rozwód (separację) ?

Pozew o rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa. W przeciwnym wypadku właściwym jest Sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane, Sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda.

Co bada Sąd w procesie o rozwód (separację) ?

Sąd bada, czy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia i czy ma on charakter trwały. W tym celu bada, czy między małżonkami istnieją, a jeśli nie istnieją, to od jak dawna, więzi: psychiczna, fizyczna i majątkowa.

O czym rozstrzyga Sąd orzekając rozwód (separację) ?

Sąd rozstrzyga o:

 • rozwiązaniu małżeństwa,
 • władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci,

Ponadto sąd może rozstrzygnąć o:

 • podziale majątku wspólnego, je żeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki,
 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania rozwiedzionych małżonków,
 • eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania,
 • podziale wspólnego mieszkania, albo przyznania go jednemu z małżonków, jeżeli obie strony złożą taki wniosek

Czy w toku sprawy o rozwód (separację) może toczyć się sprawa o alimenty, podwyższenie alimentów lub dotycząca pieczy nad małoletnimi dziećmi – przed innym Sądem ?

Nie może. Jeżeli sprawa z wyżej wymienionego zakresu został wniesiona, Sąd Rodzinny przekazuje ją do tego Sądu, w którym toczy się sprawa o rozwód (separację).

Jakie są skutki orzeczenia rozwodu (separacji) ?

Z chwilą rozwiązania małżeństwa między małżonkami ustaje wspólność majątkowa, tzn. od tej pory dochody każdego z małżonków bądź nabyte przez nich rzeczy wchodzą w skład ich odrębnego majątku. Je żeli w skład majątku wspólnego wchodzi spółdzielcze prawo do lokalu, byli małżonkowie powinni w ciągu roku zdecydować któremu z nich ma zostać ono przyznane. Małżonek, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od rozwiązania małżeństwa powrócić do poprzedniego nazwiska, składając odpowiednie oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Czy od byłego małżonka można domagać się alimentów ?

Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może zostać skutecznie pozwany przez byłego małżonka o alimenty, jeżeli rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji majątkowej, chyba że małżonek niewinny zawarł ponownie związek małżeński. Niezależnie od tego, czy małżeństwo rozwiązano z orzeczeniem o winie czy bez, każdy z byłych małżonków w ciągu pięciu lat od ustania małżeństwa może domagać się alimentów, jeżeli znajduje się w niedostatku.

Jakie są koszty sprawy o rozwód?

Od pozwu o rozwód pobierana jest opłata stała w wysokości 600 złotych.

Sąd zwróci:

 • 1/2 uiszczonej opłaty w razie orzeczenia rozwodu (lub separacji) na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie – po uprawomocnieniu się wyroku.
 • ¾ opłaty jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem.

Czy różni się rozwód o separacji ?

Różnice między rozwodem a separacją

 • separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa
 • separacja może być zniesiona orzeczeniem Sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa
 • małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa, inaczej jest przy rozwodzie - małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego - małżonkowie po ogłoszeniu separacji, jeżeli wymagają tego względy słuszności, obowiązani są do wzajemnej pomocy, tak jak w małżeństwie

Podobieństwa między rozwodem a separacją

 • orzeczenie separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólności majątkowej
 • sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie jak i przy separacji
 • małżonek pozostający w separacji podobnie jak małżonek rozwiedziony nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka

Przepisy dotyczące separacji znajdują się w art. 611 –616 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód i separację ma na celu przede wszystkim ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia oraz ustalenia okoliczności dotyczących dzieci stron ich sytuacji życiowej. W przypadku, gdy małżonek składa pozew o rozwód (separację) bez orzekania o winie współmałżonka, a małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci w pozwie należy wskazać przynajmniej jednego świadka, który będzie przesłuchiwany na okoliczność sytuacji życiowej małoletnich dzieci stron. Posiedzenia Sądu w sprawach o rozwód (separację) odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony postępowania żądają publicznego rozpoznania sprawy, a Sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Łukasz Komar

81 - 391 Gdynia
ul. Świętojańska 47/4

Filia Kancelarii:

77-200 Miastko
ul. Dworcowa 29

tel. +48 791 109 739
e-mail: kancelaria@kancelariakomar.pl